Anoche Te Soñé
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Anoche Te Soñé
Translater: Unknown
Lyric
Si soñar un amor es divino
Si ese amor algún día se alcanza...
Mas soñar sin ninguna esperanza
Es morir cada noche al soñar.
Es volver por un viejo camino
Que cerró para siempre la vida,
Es abrir otra vez una herida
Que soñando no puede curar.

Anoche te soñé
(Te soñé...)
¡Qué sueño más divino!
(Tuve yo...)
Anoche te encontré
(¡Ay, mi amor...!)
De nuevo en mi camino
(Junto a mí...)
Junto a mi corazón
Me hablabas de un cariño,
Me hablabas de un amor
De nuestro viejo amor
Temblando de emoción.

¡Qué dulce fue escuchar!
(En esta soledad...)
La vuelta de tus pasos
(Otra vez...)
¡Qué dulce fue soñar!
(Creyendo realidad...)
Que estabas en mis brazos
(Como ayer...)
Después al despertar
Mi sueño hecho pedazos,
Después al despertar,
Llamarte y enfrentar
La amarga realidad
De un sueño y nada más.

Si soñar un amor que se vive
Es vivir un amor noche y día,
Mas soñar un amor que volvía
Que jamás se podrá revivir.
Es querer alcanzar con un sueño
El azul imposible del cielo,
Es tener nada más que un consuelo
Es soñar cada noche y morir.
English
Name: Last night i dreamed you
Translater: Unknown
Lyric
If to dream a love is divine
If one day that love comes along
But to dream without any hope
Is each night to die in the dreams.
It is to return again along an old trail
That life has for ever closed.
It is to open again a wound
That dreaming can never cure.

Last night I dreamed of you
(I dreamed of you...)
What dream could be more divine!
(I had...)
Last night I found you
(Oh, my love...)
Again upon my path
(Next to me...)
Next to my heart
You were speaking to me of an affection
You were speaking to me of a love
Of our old love
Trembling with passion.

How sweet it was to listen to
(In this loneliness...)
The tread of your steps
(Once more...)
How sweet was the dreaming!
(Really believing ...)
That you were in my arms
(Like before...)
Having awoken
My dream was shattered,
Having awoken,
to cry for you and to face
The bitter reality
Of a dream and nothing more.

To dream of a love that exists
It's to live that love night and day,
But to dream of a love that is evoked
But can never be revived...
is with a dream to want to reach out for
The impossible blue of the sky,
It's to have nothing more than a consolation
It's to dream each night and to die.

English translation by Paul Bottomer ©
Vietnamese
Name:Đêm qua tôi mơ thấy em
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Nếu mơ về một mối tình là điều tuyệt diệu
Khi một ngày mối tình đấy chợt đến
Nhưng mơ mà không có hy vọng
là chết trong mơ hằng đêm.
Giấc mơ đó quay về theo lối cũ
Mà đời đã khép lại từ lâu.
Nó lại làm vết thương rỉ máu
Không bao giờ lành lại được khi mơ.

Đêm qua tôi nằm mơ thấy em
(Tôi mơ thấy em...)
Giấc mơ liệu có thể thiêng hơn thế không!
(Tôi đã...)
Đêm qua tôi tìm lại được em
(Ôi, tình yêu của tôi...)
Vẫn trên con đường mòn của mình
(Cạnh bên tôi...)
Cạnh trái tim tôi
Em nói chuyện với tôi đầy tình cảm
Em nói chuyện với tôi về tình yêu
Của mối tình cũ của chúng ta
Run rẩy cùng cảm xúc.

Thật ngọt ngào khi được nghe
(Trong nỗi cô đơn này...)
Tiếng bước chân của em
(Một lần nữa...)
Thật ngọt ngào khi mơ!
(Thật sự tin...)
Là em ở trong vòng tay tôi
(giống trước đây...)
Khi tỉnh lại
Giấc mơ tan biến vào hư vô,
Khi tỉnh lại,
khóc nhớ em và phải đối mặt..
Với sự thật đắng cay
Đó chỉ là giấc mơ... không gì khác !

Mơ về một tình yêu có thật
Là để sống với mối tình đó suốt ngày đêm
Nhưng để mơ về mối tình trong quá khứ
Mà không thể làm sống lại được...
là giấc mơ muốn với được tới
Điều không thể là bầu trời trên cao,
Nó chẳng là gì ngoài điều an ủi
Là chỉ để được mơ hằng đêm và rồi chết.

-- 3/5/2016 --
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Héctor VarelaBIG