Donde Estas Corazon
Year:
Music by:
Lyric by:
Spainish
Name: Donde Estas Corazon
Translater: Unknown
Lyric
Yo la quería más que a mi vida,
más que a mi madre la amaba yo
y su cariño era mi dicha,
mi unico goce era su amor.
Una mañana de crudo invierno,
entre mis brazos se me murió
y desde entonces voy por el mundo,
con el recuerdo de aquel amor.

¿Donde estás corazón?
No oigo tu palpitar,
Es tan grande el dolor
que no puedo llorar.
Yo quisiera llorar
y no tengo más llanto,
la quería yo tanto y se fue
para no retornar.

Yo la quería con toda el alma,
como se quiere solo una vez.
Pero el destino, cruel y sangriento,
vino a dejarme sin su querer.
Solo la muerte arrancar podía
aquel idilio de tierno amor,
y una mañana de crudo invierno
entre mis brazos se me murió.

¿Donde estás corazón?
No oigo tu palpitar,
Es tan grande el dolor
que no puedo llorar.
Yo quisiera llorar
y no tengo más llanto,
la quería yo tanto y se fue
para no retornar.

www.planet-tango.com/lyrics/dondesta.htm
English
Name: Where are you, heart
Translater: Alberto Paz
Lyric
I loved her more than my life,
I loved her more than my mother
and her love was my joy
her love was my only pleasure.
One morning in the worst of winter
she died in my arms
and since then I roam the world
with the memories of that love.

Where is her heart?
I don't hear its beat.
My pain is so great
that I can't even cry.
I wish I could cry
but I ran out of crying
I loved her so much and she's gone
never to return.

I loved her with all my soul
as one loves once in a lifetime.
But destiny, cruel and bloody,
left me without her love.
Only death could tear away
that romance of tender love,
and one morning in the worst of winter
she died in my arms.

Where is her heart?
I don't hear its beat.
My pain is so great
that I can't even cry.
I wish I could cry
but I ran out of crying
I loved her so much and she's gone
never to return.
Vietnamese
Name:Em yêu, em đâu rồi ?
Translator: Kelpie Hunter
Lyric
Tôi yêu cô ấy hơn bản thân mình
Tôi yêu cô ấy hơn cả mẹ mình
và tình yêu của cô ấy là niềm vui của tôi
tình yêu của cô ấy là điều vui thú duy nhất của tôi.
Một buổi sáng mùa đông tồi tệ
cô ấy chết trên tay tôi
và từ đó tôi lang thang mọi nơi
mang theo kỷ niệm của mối tình đó.

Trái tim cô ấy đâu rồi?
Tôi không nghe thấy nhịp đập của nó.
Nỗi đau của tôi quá lớn
đến nỗi tôi không thể khóc được.
Ước gì tôi có thể khóc
nhưng tôi không còn khóc được nữa
Tôi yêu cô ấy thật nhiều rồi cô ấy bỏ tôi
mà đi không bao giờ trở lại.

Tôi yêu cô ấy với cả tâm hồn mình
như người ta chỉ yêu một lần trong đời.
Nhưng số phận, tàn nhẫn và quá đáng,
để tôi lại mà không có tình yêu.
Chỉ có cái chết mới tước bỏ được
sự lãng mạn trong mối tình ngọt ngào,
và một buổi sáng mùa đông tồi tệ
cô ấy đã chết trên tay tôi.

Trái tim cô ấy đâu rồi?
Tôi không nghe thấy nhịp đập của nó.
Nỗi đau của tôi quá lớn
đến nỗi tôi không thể khóc được.
Ước gì tôi có thể khóc
nhưng tôi không còn khóc được nữa
Tôi yêu cô ấy thật nhiều rồi cô ấy bỏ tôi
mà đi không bao giờ trở lại.


-- 7/5/2016 --
# 
ARTIST/BAND NAME 
LEVELS 
1Ricardo TanturiBIG
2Francisco LomutoBIG
3Francisco CanaroBIG